VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

DASKO Stavebniny s.r.o.

IČO : 289 11 393, DIČ : CZ 289 11 393

se sídlem Sázava – Černé Budy, Průmyslová 333, okres Benešov, PSČ 285 06

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152648

 

Kontaktní údaje : Telefon : +420 326 551 025, +420 725 040 889

E-mail: info@dasko.cz

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby :

  • Česká spořitelna: 534601329/ 0800

Provozovna : Areál Dasko Invest s.r.o. Průmyslová 333, 285 06 Sázava

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dasko Stavebniny s.r.o., se sídlem Průmyslová 333, PSČ 285 06 Sázava – Černé Budy, identifikační číslo: 289 11 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152648 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) na dodání movitých věcí – výrobků a produktů z nabídky prodávajícího (dále jen „zboží) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dasko.cz/obchod (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.         Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy kupující je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jen „podnikatel“ nebo „kupující – podnikatel“), tak na případy, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „spotřebitel“ nebo „kupující-spotřebitel“). Je-li však v některém ustanovení uvedeno nebo z textu vyplývá, že se týká jen kupujícího – spotřebitele, nevztahuje se na kupujícího, jež spotřebitelem není.

 

1.3.         Ustanoveními těchto obchodních podmínek není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího upravit práva a povinnosti stran odchylně od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před podáním objednávky, tj. před  uzavřením smlouvy pečlivě seznámil s těmito obchodními podmínkami,  všemi jejich ustanoveními a sděleními a informacemi v nich obsaženými. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu – spotřebiteli jsou tyto podmínky zasílány v úplném znění v textové podobě v e-mailu s potvrzením přijetí objednávky.

 

1.5.         Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.6.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.

Registrace kupujícího, uživatelský účet

 

2.1.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 

III.

Prezentace zboží, uzavření kupní smlouvy

 

3.1.         Veškerá prezentace zboží prodávajícího, ať již umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu či jinde (dále jen „prezentace zboží“), je pouze informativního charakteru, není návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.         Prezentace zboží obsahuje informace o zboží a jeho cenách. Informace o zboží a ceně pro nákup v internetovém obchodu jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, a to s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků krom nákladů na balení a dodání (doručení) zboží. Ceny zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu se mohou lišit od cen zboží prodávaného jiným způsobem. Kupující v internetovém obchodě nakupuje zboží za ceny určené pro tento způsob prodeje. Tímto ustanovením není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

 

3.3.         Prezentace zboží prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v prezentaci platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.        Pro objednání zboží v internetovém obchodě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

–     kupujícím a kontaktech na něj

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

–     výši a způsobu požadované úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,

–     případně o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

3.5.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „……….“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.6.         Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce, všemi jejich ustanoveními a všemi informacemi v nich obsaženými a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami i všemi jejich ustanoveními a informacemi tam obsaženými seznámil a že s nimi vyslovuje souhlas.

 

3.7.         Prodávající neprodleně, zpravidla do 2 dnů po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky kupujícího prodávajícím se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V e-mailu potvrzujícím objednávku zašle prodávající kupujícímu – spotřebiteli též v textové podobě tyto obchodní podmínky.

 

3.8.         Prodávající může doručit kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího e-mail obsahující doplňující, v objednávce dosud neobsažené informace, návrhy či možnosti ohledně dalších detailů a podmínek uskutečnění dodávky, pokud je to s ohledem např. na povahu či množství zboží apod. třeba (např. při volbě doručení zboží automobilem ve vlastnictví prodávajícího, jaký či jaké z takových automobilů lze použít, za jakou cenu apod.) a vyzvat kupujícího, aby si v případě více možností jednu vybral a informace a návrhy potvrdil na elektronickou adresu prodávajícího : ………….. V případě, že některý z požadavků v objednávce uvedených nemůže prodávající splnit, může o tom informovat kupujícího a může kupujícímu dle možností zaslat na elektronickou adresu kupujícího návrh či návrhy na změnu objednávky a vyzvat ho k tomu, aby návrh na změnu odsouhlasil či odmítl.

 

3.9.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením výslovné akceptace kompletní objednávky zahrnující i případné doplňující informace, návrhy či volby potvrzené kupujícím nebo kupujícím odsouhlasené změny objednávky (viz bod 3.8. shora) označené jako potvrzení objednávky nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o akceptaci objednávky se všemi detaily a podrobnostmi prodávajícím, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Pokud prodávající nedoručí kupujícímu akceptaci objednávky dle tohoto bodu ani do 5 dnů ode dne doručení objednávky, resp. doručení posledního odsouhlasení doplňujících informací, návrhů či výběru možností kupujícím resp. odsouhlasení návrhů na změnu objednávky kupujícím, platí, že objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odmítá, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

3.10.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před uzavřením kupní smlouvy (akceptací objednávky – viz bod 3.9. shora) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující na základě takové žádosti prodávajícího dodatečně svou objednávku nepotvrdí ani do 10 dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího, má se za to, že svou objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odvolává.

3.11.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV.

Cena zboží a platební podmínky

 

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu způsobem dle uzavřené kupní smlouvy, přičemž v rámci objednávky může volit ten způsob, který je pro aktuální objednávku k dispozici. Zpravidla jde o následující možné způsoby platby :

– v hotovosti nebo platební kartou VISA či MasterCard v provozovně prodávajícího na adrese : Průmyslová 333, 285 06 Sázava;

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

  • Česká spořitelna: 534601329/ 0800
  • ČSOB: 258406534/ 0300

 

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

Informace k elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit při přijetí hotovostní platby či  platby platební kartou v provozovně kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4.3.         Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení bodu  4.4. níže ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.         Kupní cena je zásadně splatná před dodáním zboží, a to do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Pouze v případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího může kupující uhradit kupní cenu hotově nebo platební kartou až při tomto osobním odběru zboží s tím, že pokud by v rámci jedné kupní smlouvy kupující odebíral zboží v provozovně prodávajícího postupně (dílčí odběry), musí uhradit kupní cenu za veškeré zboží z dotčené kupní smlouvy již při prvním dílčím odběru. Kupující bere na vědomí, že mu bude zboží při osobním odběru v provozovně prodávajícího vydáno jen pokud již byla kupní cena uhrazena bezhotovostně nebo oproti hotovostní úhradě celkové kupní ceny či její úhradě platební kartou v provozovně při tomto odběru zboží.

 

4.5.         V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. K úhradě kupní ceny při bezhotovostní platbě dochází okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.         V případě, že kupující neuhradí cenu zboží splatnou v hotovosti či platební kartou nejpozději při převzetí zboží v provozovně Průmyslová 333, 285 06 Sázava nebo v případě, že bude kupující v prodlení s bezhotovostní úhradou kupní ceny po dobu delší než 10 dnů, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

4.7.         Poskytuje-li prodávající slevy z ceny zboží, pak tyto slevy nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

 

4.8.         Prodávající doručí kupujícímu spolu se zbožím při osobním odběru v provozovně, jinak elektronicky na elektronickou adresu kupujícího daňový doklad – fakturu znějící na cenu zboží dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4.9.         Ustanoveními tohoto článku není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových a platebních  podmínek.

 

V.

Dodání zboží

 

5.1.         Prodávající dodá zboží kupujícímu na místo a způsobem dle uzavřené kupní smlouvy, přičemž kupující v rámci objednávky může volit ze způsobů   dodání, které jsou pro aktuální objednávku k dispozici, zpravidla:

 

  1. a) doručení zboží poštou – Balíková služba České pošty (jen drobné zásilky menších rozměrů),
  2. b) doručení zboží formou osobního vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího na adrese : Průmyslová 333, 285 06 Sázava

 

Nad rámec uvedených způsobů dodání zboží mohou strany sjednat v konkrétním případě i jiný způsob dodání a jeho podmínky včetně nákladů na tento způsob dodání (např. přímý závoz zboží od výrobce zboží, dodání zboží vozem prodávajícího).

 

5.2.         Prodávající dodá kupujícímu zboží bez zbytečného odkladu po úhradě celkové kupní ceny, nejpozději však do 10 dnů po úhradě celkové kupní ceny. Avšak v případě, že je sjednána úhrada ceny hotově či platební kartou při osobním odběru, dodá prodávající zboží při úhradě kupní ceny.

 

5.3.         Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu, není-li uhrazena předem před dodáním zboží.

 

5.4.         V případě, že je způsob dopravy smluven dle zvláštních požadavků kupujícího nad rámec způsobů dle bodu 5.1., nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.5.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5.6.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.7.         Při převzetí zboží od třetí osoby např. smluvního přepravce, pracovníka pošty (dále jen „přepravce“) je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad obalu toto neprodleně oznámit přepravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat i stav zboží. Shledá-li při tom poškození zboží, je povinen zboží nepřevzít, vyhotovit o poškození zboží záznam a nechat ho potvrdit přepravcem a neprodleně o druhu a rozsahu poškození zboží informovat prodávajícího. Prodávající poskytne v takovém případě kupujícímu, splní-li kupující uvedené podmínky, nové, bezvadné zboží, má-li ho k dispozici  a je-li to možné, jinak mu poskytne mu dle výběru kupujícího buď náhradní zboží ve srovnatelné kvalitě a ceně nebo přiměřenou slevu z ceny takto vadného zboží.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

6.1.         Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit bez uvedení důvodu mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v bodu  6.1. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, avšak jen je-li v rámci uzavřené kupní smlouvy spotřebitelem (tedy jen kupující –spotřebitel), právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode převzetí zboží, přičemž v případě, že by předmětem smlouvy bylo několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Toto odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro toto odstoupení od kupní smlouvy může (avšak není to povinné) kupující využít vzorový formulář „Odstoupení od smlouvy“ poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je rovněž samostatně umístěn na internetových stránkách prodávajícího www.dasko.cz/obchod Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat doporučeně poštou na adresu sídla či na adresu provozovny prodávajícího : Průmyslová 333, 285 06 Sázava nebo elektronicky e-mailem na info@dasko.cz. V případě doručení odstoupení kupujícího elektronicky na uvedenou elektronickou adresu prodávajícího prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu kupujícímu na jeho elektronickou adresu v textové podobě přijetí odstoupení.

6.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.2. shora se kupní smlouva ruší.   Kupující-spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží bezodkladně, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a  to i v případě, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 6.2. shora vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Pokud kupující – spotřebitel  zvolil jiný druh dopravy než je nejvýhodnější druh dopravy nabízený prodávajícím, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá nejvýhodnějšímu typu dopravy nabízené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.        Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží).

6.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.     V případech, kdy má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9.      Prodávající a kupující mohou jinak odstoupit od kupní smlouvy jen v případě a za podmínek, kdy to stanoví zákon či tyto obchodní podmínky či kupní smlouva. I v takovém případě platí ustanovení bodů 6.6. a 6.8. těchto obchodních podmínek.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 

7.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě smluvního vztahu s kupujícím – spotřebitelem též § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, a to buď písemně či osobně na adrese jeho provozovny: Průmyslová 333, 285 06 Sázava či písemně na elektronické adrese : info@dasko.cz. Kupující je rovněž povinen kromě reklamace doručit prodávajícímu na adresu jeho provozovny též reklamované zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci a reklamované zboží.

 

7.4.         Prodávající rozhodne o důvodnosti či nedůvodnosti reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není třeba odborného posouzení vady, a rozhodnutí sdělí kupujícímu. Pokud je reklamace zamítnuta, obsahuje rozhodnutí též odůvodnění. Je-li reklamace důvodná a kupující požaduje výměnu zboží a zároveň má prodávající  bezvadné zboží k výměně k dispozici,   vyzve prodávající kupujícího, aby si  ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace vyzvedl vyměněné zboží, případně, je-li vzhledem k povaze či množství či rozměrům zboží možné, mu jej na vlastní náklady v uvedené lhůtě zašle na adresu kupujícím určenou. Odstoupil-li kupující od smlouvy, vyzve ho, aby si ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace převzal kupní cenu v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese : Průmyslová 333, 285 06 Sázava popř. mu ji  v uvedené lhůtě zašle bezhotovostně na účet uvedený kupujícím.

 

7.5.         Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující- spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, avšak je-li  kupní cena hrazena předem (před dodáním zboží), pak nabývá kupující vlastnictví ke zboží až převzetím zboží.

 

8.2.         Prodávající se řídí etickým kodexem společností skupiny DASKO, který je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek a je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.dasko.cz/obchod, sekce „O nás“ pod názvem „Etický kodex“.

 

8.3.         K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz“. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu před ČOI, doporučuje prodávající, aby kupující-spotřebitel kontaktoval prodávajícího pro účely vyřešení situace. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@dasko.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5.         Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8.6.         Na smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, který nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se nepoužijí ustanovení §§ 1799 a 1800 občanského zákoníku týkající se tzv. adhezních smluv.

 

 

IX.

Ochrana osobních údajů

 

9.1.         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2.         Kupující-fyzická osoba souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3.         Kupující-fyzická osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

9.4.         Kupující bere na vědomí, že je povinen veškeré své osobní údaje  uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5.         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osoby zpracovatele nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8.         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9.         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

X.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI.

Doručování

 

11.1.      Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

 

11.2.      Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

11.3.      Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, a na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo na webové stránce prodávajícího.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 

12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, na žádost kupujícího – spotřebitele mu k ní prodávající umožní přístup, avšak není veřejně přístupná.

 

12.4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Průmyslová 333, 285 06 Sázava; adresa pro elektronickou komunikaci : info@dasko.cz; telefon: +420 326 551 025, +420 725 040 889.

 

12.5.     Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek prodávajícího je chráněn autorským zákonem a že kupující není oprávněn do něj zasahovat. Kupující dále bere na vědomí, že koupí produktů prodávajícího mu nevznikají žádná práva   k používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log apod.

 

  • Tyto obchodní podmínky včetně přílohy – formuláře pro odstoupení od smlouvy umožňují kupujícímu jejich reprodukci a archivaci a jsou ke stažení ZDE.

 

12.7.     Přílohou   těchto obchodních  podmínek je vzorový formulář   pro odstoupení  od         smlouvy (viz bod 6.2. shora) a etický kodex (viz bod 8.2. shora).

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od ………………..

 

V ………….. dne ………………

 

……………….

 

Příloha č. 1 k Všeobecným obchodním podmínkám obchodní společnosti DASKO Stavebniny s.r.o., IČO: 289 11 393

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

(vyplňte formulář a zašlete jej prodávajícímu pouze v případě, že chcete využít svého práva spotřebitele na odstoupení od uzavřené smlouvy i bez uvedení důvodů)

 

Adresát :

 

DASKO Stavebniny s.r.o, IČ : 289 11 393, DIČ : CZ 289 11 393

se sídlem Sázava-Černé Budy, Průmyslová 333, okres Benešov, PSČ : 285 06

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152648

tel: +420 326 551 025, +420 725 040 889

e-mail: info@dasko.cz

 

Doručovací adresa :

DASKO Stavebniny s.r.o.

Průmyslová 333

285 06 Sázava – Černé Budy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Číslo daňového dokladu: …………………………

Datum objednání zboží: ……………………….

Datum dodání a převzetí zboží : ……………………..

 

Jméno a příjmení zákazníka : ………………………

Adresa zákazníka : …………………………

 

 

Datum : ………………………….

 

 

Podpis zákazníka : ……………………….

 

 

 Příloha č. 2 k Všeobecným obchodním podmínkám obchodní společnosti DASKO Stavebniny s.r.o., IČO: 289 11 393

 

ETICKÝ KODEX

 

Etický kodex Skupiny DASKO je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny DASKO. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

MRAVNÍ PRINCIPY SKUPINY DASKO

– Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy země, kde podnikatelsky působíme. Příslušné zákony a pravidla respektujeme.

– Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou našimi základními sdílenými hodnotami.

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně účtujeme. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.

– Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale nikdy ne za cenu porušování etických či právních norem.

Netolerujeme korupci ani nekalou soutěž. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost      informací a ochranu dat.

– Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům země, krajů, měst a obcí, kde podnikatelsky působíme.

Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny DASKO. Cítíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

– Respektujeme práva a povinnosti všech našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovým, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi.

– Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy Skupiny DASKO. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme jako vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společností Skupiny DASKO.

– Nedodržování mravních principů Skupiny DASKO netolerujeme.

Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny DASKO je povinností každého pracovníka Skupiny. V případech náznaku porušování Kodexu upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného Skupiny DASKO. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině DASKO a všem poctivým pracovníkům Skupiny.

Menu