Etický kodex Skupiny DASKO je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny DASKO.Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

MRAVNÍ PRINCIPY SKUPINY DASKO

  • Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy země, kde podnikatelsky působíme. Příslušné zákony a pravidla respektujeme.

  • Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou našimi základními sdílenými hodnotami.

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně účtujeme. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.

  • Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale nikdy ne za cenu porušování

etických či právních norem.

Netolerujeme korupci ani nekalou soutěž. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých

neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost      informací a ochranu dat.

  • Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům země, krajů, měst a obcí, kde podnikatelsky působíme.

Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny DASKO. Cítíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.

  • Respektujeme práva a povinnosti všech našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovým, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi.

  • Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy Skupiny DASKO. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme jako vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společností Skupiny DASKO.

  • Nedodržování mravních principů Skupiny DASKO netolerujeme.

Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny DASKO je povinností každého pracovníka Skupiny. V případech náznaku porušování Kodexu upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného Skupiny DASKO. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině DASKO a všem poctivým pracovníkům Skupiny.

Menu